2016 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2016

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2016


Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov
                   www.facebook.com/knihovna.eh.hronov


Zaměstnanci:
Vedoucí knihovny:  Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře: Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež: Mgr. Markéta Maršíková
(e-mail: marsikova@knihovnahronov.cz )
Balička knih, pomocné práce, úklid knihovny: Ludmila Smolová
(e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Úterý        8,30 - 11,00      12,30 - 17,30
Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Sobota                 8,30 - 11,00
Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.

Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

883
registrovaných čtenářů (z toho 359 dětských čtenářů
nárůst oproti loňsku o 47!) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 35 444 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 3689 periodik. Navštívilo nás 15 360 návštěvníků, z toho 12 215 tvořili sami čtenáři, 1607 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 2566 uživatelů využilo on-line služeb a 437 knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1 538 osob, z toho 889 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo 4 498 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 4 967 čtenářů a uživatelská konta vykázala 434 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 551 nových svazků, 439 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku 35 634 knihovních jednotek, k dispozici bylo 41 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Meziknihovní výpůjční službou jsme z jiných knihoven zapůjčili našim čtenářům celkem 117 knih a publikací.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem 268 546,- Kč. 112 390,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích, dobrovolné příspěvky od čtenářů a sponzorské dary činily 5386,- Kč.


Zhodnocení finančního zajištění knihoven, granty, investice:
Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o cca 135 800,- Kč. Navýšení bylo v kapitole mzdového fondu, nákup knih a periodik a v kapitole drobný hmotný dlouhodobý majetek. Byli jsme úspěšní v přidělení grantu VISK3. Sponzorsky jsme získali soubor her od firmy Mindok v hodnotě 3630,-
sponzor Saargummi Czech.

Provozní podmínky a vybavení :
V oddělení pro dospělé jsme rozšířili volný výběr o 1 nový regál, dalších 5 regálů jsme přestěhovali ze služebních prostor, kde neměly stěžejní využití.

Knihovní fondy:
Nákup knih a periodik: 268 546,-, což je o 7135,- více než v loňském roce
schválený rozpočet překročen díky přesunům ušetřených peněz z jiných kapitol. V roce 2016 jsme měli nejvyšší přírůstek knih za posledních 10 let. Získali jsme 89 knih zdarma z nakladatelství FantomPrint a využíváme akčních nabídek nakladatelství JOTA a Brána ( až 50% rabat). Ve volném výběru je 23900 svazků, ostatní fond je v depozitářích, regionálním fondu a příruční knihovně. Přírůstky za rok 2016 tvoří 4,35% objemu knihovního fondu.

Revize knihovního fondu:

Revize knihovního fondu (27. 6. 8. 7. 2016) byla provedena podle prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury 88/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu, a to jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje100 000 knihovních dokumentů.
Výsledek revize je více než potěšující. Bylo zjištěno pouze 132 nezvěstných svazků ( z čehož 53 titulů bylo neodepsaných z předchozí revize v roce 2011).
V minulosti bylo přesně stanoveno, jaké procento ztrát ve veřejných knihovnách je akceptováno. Tato směrnice, zrušená vyhláškou č. 88/2002 Sb., umožňovala při splnění podmínky dostatečné ochrany knihovního fondu a existence volného výběru odepsat jako ztrátu knihovní jednotky až do výše poloviny procenta výpůjček od poslední revize. V našem případě by povolená ztráta byla 784 knihovních jednotek, což je téměř desetinásobek našeho výsledku.

Vývoj knihovnických služeb:
Návštěvnost, zájem o klasické i elektronické služby má lehce stoupající tendenci hlavně díky nárůstu v oddělení pro děti a mládež. Mírný pokles je u využívání internetu v oddělení pro dospělé, u dětí je tomu naopak (i díky on-line hrám). Mírný pokles již několik let zaznamenáváme i u výpůjček periodik. Díky soutěži „Lovci perel“ razantně stouply výpůjčky beletrie pro mládež. V roce 2017 na četná přání čtenářů plánujeme nákup audioknih.

Akce městské knihovny:

Pohádková středa pro nejmenší (13. ledna) tentokrát v duchu zimy.
Děti si prohlédly nové knihy a leporela a ty nejhezčí knížky se zimní tematikou. Společně jsme vytvořili velkého papírového sněhuláka, natrénovali si pár zimních říkadel a přečetli pohádku o Krtečkovi.
V úterý
19. ledna jsme v knihovně přivítali Mgr. Jaroslava Jiráska s cestopisným vyprávěním a promítáním „Filipíny země sedmi tisíc ostrovů“.
Sedmičlenná výprava strávila dobrodružným putováním 3 týdny ( leden
únor 2015).
  25. ledna jsme se s dětmi opět sešli ke společnému čtení a představili si knihu Zahrada od Jiřího Trnky - knihu, která oslovuje děti již po několik generací. S pěti kluky jsme se vypravili na dobrodružnou výpravu na tajné místo a odhalili, co se skrývá za starými rozvrzanými vrátky.
  Ve středu
10. února v 17h jsme v naší knihovně opět  přivítali cyklocestovatele Martina Adámka s cestopisným promítáním „Na kole přes Rumunsko do Bosny".
Druhá část vyprávění  začínala na bosensko-srbských hranicích, poté vedla přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko zpátky do ČR.
   I během jarních prázdnin bylo v knihovně živo, v
pátek 12. února proběhly hned 2 akce pro děti Valentýnský den a Duhová párty.
Lucinka a svět kolem ní

Ve
středu 24. 2. do knihovny zavítaly děti ze žluté třídy MŠ Hronov, společně jsme četli z jedné krásné knížky Knížky pro Lucinku od Mileny Lukešové. Příběh malé holčičky a jejího kocourka Dominika jistě uchvátí každého předškoláčka, neboť Lucinka prožívá přesně ty samé věci, jako každé jiné malé dítě. Příběh o Lucince si přišly poslechnout i děti z MŠ Zbečník (17.3.) a MŠ Hronov zelená třída (23.3.)
 Beseda na téma: REKLAMA 24.2.

N a pozvání pana učitele Nývlta navštívila knihovnice Markéta Maršíková 7. třídu při hodině občanské výchovy a s žáky se pustila do debaty na téma reklama. Jaká být má a nemá? Jak se reklama vyvíjela? Kde všude se s ní dnes setkáváme? A jak nás reklama ovlivňuje? Co dělat pro to, abychom se nenechali reklamou zmanipulovat.
   Ve
čtvrtek 25. února se konala beseda „Co bychom měli vědět o duševním vlastnictví", na které nám přednášel hronovský rodák Ing. Josef Zima expert na autorské a průmyslové právo v praxi a bývalý předseda AriD (Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví se sídlem v Hradci Králové). 6.dubna se konala obdobná přednáška pro knihovníky okresu Náchod.
  První březnový den nás navštívila 5. třída ze ZŠ Zbečník. Děti se ve škole učily o 2. světové válce a při té příležitosti také přišly na besedu „Válka očima dětí" do naší knihovny. Povídali jsme si o tom, co je to válka, proč lidé válčí. Jak válka ovlivňuje životy lidí a hlavně dětí. Ponořili jsme se do příběhu malé Duni, která během války žila s rodiči v Paříži. Na besedu o 2. světové válce přišla i 5. třída ZŠ Hronov 22. března.
   
8. března nás navštívila 2. a 3. třída ze ZŠ Zbečník. Společně s knihou Zahrada od Jiřího Trnky jsme se s dětmi vydali na dobrodružnou výpravu na tajné místo. Odhalili jsme, co se skrývá za starými rozvrzanými vrátky. Během čtení a her děti prozkoumávaly fantastická tajemství opuštěné zahrady, seznámily se s nevrlým kocourem, hodným trpaslíkem i s velmi sečtělou velrybou.
   Den bezpečného internetu letos připadl na
9. února. Ve více než 100 zemích světa probíhají nejen v tento den, většinou během celého měsíce, různé vzdělávací a jiné aktivity, které se snaží přispět k větší bezpečnosti na internetu. I naše knihovna se připojila k boji za "lepší" a "bezpečnější" internet. Připravili jsme dopolední programy pro školy a jednu odpolední akci pro veřejnost, která proběhla ve čtvrtek 18. února. Během besedy se zaměřujeme na bezpečnou online komunikaci, zejména na dětmi tolik užívaný Facebook. Povídáme si o různých nebezpečích spojených s užíváním sociálních sítí, např. kyberšikaně. A hlavně na příkladu desatera bezpečného internetu si přibližujeme, jak se nebezpečí co nejvíce vyhnout.  9. března  nás na tuto besedu navštívila 4. třída ZŠ Zbečník.
 
V úterý 15. března k nám přijela paní Dagmar Kravčíková přednášet na téma Grafologie aneb tajemství výkladu písma. Zaplněná knihovna byla svědky zajímavé přednášky plné podnětů. Mnozí z nás ještě ten večer potají zkoumali detaily písma svých partnerů, příbuzných a dětí.
  
16. března k nám do knihovny přijel český publicista, muzikant a spisovatel Lubomír Müller a představil nám svou poslední knihu pro mládež Bílá perla v černém srdci. Na autorské čtení byly pozvány dvě třídy ze ZŠ Hronov 8. a 9. třída. Žáky čekalo velmi zajímavé povídání na téma, které spojuje motiv reálného ohrožení života s motivem lásky a odvahy. Jak se zachováme v situaci, která ohrozí životy kamarádů, a nás samotné taky? Co je ve vztazích lidí nejcennější? Jsme schopni v patnácti letech vnímat naši odpovědnost za vlastní život? Existuje tajemství života, které nejsme schopni pochopit? Toto vážné povídání autor odlehčil vlastními písněmi o lásce.
   
18. března proběhlo v naší knihovně tradiční velikonoční setkání s knihovníky z partnerské knihovny z Kudowy Zdrój. Společně jsme navštívili muzeum papírových modelů v Polici nad Metují.
 
9. pohádková Noc s Andersenem (1. dubna 2016)
 V aprílový podvečer knihovna ožila dalším pohádkovým dobrodružstvím. Tentokrát jsme se vydali časem o mnoho stovek let nazpět, do doby Vikingů.  Celkem v knihovně nocovalo 14 dětí a 7 dobrovolnic.
  V úterý
12. dubna jsme v naší knihovně přivítali cestovatele, fotografa a spisovatele
Václava Turka s přednáškou „Transsibiřská magistrála".  
Transsibiřská magistrála je hlavní dopravní tepnou Ruska a zároveň to je nejlepší způsob, jak se seznámit s Ruskem, pochopit mentalitu jeho obyvatel, uvědomit si velikost a rozsáhlost této obrovské země. Nejdelší světovou železnicí projedete téměř celé Rusko od západu na východ.
   Za pohádkami do knihovny přišli
14. dubna prvňáčkové ze ZŠ Velký Dřevíč. Pohádkové putování jsme začali u klasických lidových pohádek, na nichž jsme si ukázali hlavní znaky všech pohádek. S lidovými pohádkami jsme si i zasoutěžili.
  
V úterý 26. dubna v podvečer knihovna doslova praskala ve švech. Přivítali jsme pana Radka Hejreta s přednáškou „Moderní stát Izrael" a divácký zájem byl rekordní. Během přednášky jsme nahlédli do historie a současnosti státu Izrael, dozvěděli se, s jakými překážkami se museli Izraelci vypořádávat při budování státu a co všechno dokázali vytvořit.
   
Středeční odpoledne 27. dubna se do knihovního čarodějnického doupěte slétli malí čarodějové a čarodějky z celého širokého okolí. Nejprve museli složit zkoušky magických dovedností a vybojovat si čarodějnický průkaz. Na závěr se všichni čarodějové a čarodějky měli možnost zvěčnit v našem fotokoutku a odnést si domů na památku čarodějnické foto.
    V pátek dopoledne
20. května jsme uspořádali zdravou piknikovou svačinu pro maminky s dětmi.  Náš piknik proběhl v rámci mezinárodní akce Food Revolution Day. Tato iniciativa vznikla již před několika lety pod vedením známého britského kuchaře Jamieho Olivera a jejím cílem je podporovat zdravé stravování dětí. U nás jsme si povídali o zdravém stravování, ochutnali různé zdravé svačinky, vyměnili si recepty a poslechli si zajímavé povídání našeho hosta, paní Šárky Vávrové, která s manželem provozuje biohospodářství a snaží se žít soběstačně, pouze z toho, co si sami vypěstují, vychovají a vyrobí.
   V úterní podvečer
24. května jsme v naší knihovně přivítali vzácného hosta, byla jím
RNDr. Eva Marková, CSc. s přednáškou „Zatmění na cestách".
RNDr. Eva Marková byla dlouholetou ředitelkou hvězdárny v Úpici, jednoho z předních pracovišť zabývajících se výzkumem Slunce v naší republice a rovněž předsedkyní České astronomické společnosti. Absolvovala celkem 12 expedic za úplnými zatměními Slunce
do různých koutů světa.
   Ve středu
25. května jsme se s vybranými dětmi vydali do České Skalice na další Minisjezd dětských čtenářů, již 28. ročník. Nejprve nás v knihovně čekalo přivítání, malé občerstvení a soutěže pro děti, poté jsme se vydali na naučnou procházku městem. Zastavili jsme se u staré školy, Muzea textilu a Muzea Boženy Němcové. Procházku jsme zakončili návštěvou Vily Čerych, kde nás čekala moc pěkná prohlídka interiérů i přilehlé zahrady.
   
V pátek 3. června jsme přijali pozvání partnerské knihovny v Kudowě Zdróji na oslavu Mezinárodního dne dětí. Česká výprava čítala výběr dvaceti dětí z druhých tříd hronovské základní školy. Dopoledne plné her si české i polské děti užívaly v Parku Rozrywki (asi 4 minuty chůze od Aquaparku) jízdou na šlapacích motokárách, skákáním na trampolínách, zorbingu a dalších atrakcích.
   
10. června rozrostly řady členů Řádu krásného slova o 60 nových čtenářů. Pasováni byli prvňáčci čtyř tříd z Hronova, Velkého Dřevíče a Zbečníku. Čtenářské průkazy nezískali snadno, museli nejprve projít pohádkovou stezku a splnit úkoly prověřující jejich zdatnost ve čtení, psaní a péči o knihy. Pohádkovou říší je provázela písmenková víla, princezna Alfabeta a dvorní mág krále Knihoslava I. Všechny děti zkoušku splnily a byly pasovány do řádu čtenářského.
       V rámci
86. Jiráskova Hronova (4. srpna) jsme společně s Dominem uspořádali zábavně-naučnou akci pro rodiny s dětmi Hronovské stopování. Cílem bylo udělat si příjemný výlet po zajímavých místech Hronova, a to i takových, kam se běžně nepodíváme. Po cestě děti hledaly stopy a plnily úkoly spjaté s významnými osobnostmi Hronova. Účast byla až nečekaně veliká, celkem se na trasu vydalo 105 dětí různého věku, rodiče a prarodiče nepočítaje.
   
Ve čtvrtek 8. září v podvečerních hodinách jsme v naší knihovně přivítali
Mgr. Hasan Zahiroviće, Ph.D. pedagoga Slezské univerzity v Opavě a významného čapkologa. Se zaujetím sobě vlastním nás vtáhl do Paříže počátku minulého století, kam se Josef Čapek vypravil za „účelem dalšího uměleckého i literárního studia“. Tato cesta byla součástí původně tříletého plánu cestování po Evropě. Dozvěděli jsme se o místech, kde trávil svůj čas studiem, kde se setkával s přáteli a významnými osobnostmi umění té doby.
   
12. září  jsme se vydali na první knižní dobrodružství na Planetě K, na pirátskou výpravu za pokladem. Inspirovali jsme se krásnou novou knihou Piráti a mořská obluda (Jonny Duddle).
    26. září  jsme zažili již druhé knižní dobrodružství na Planetě K. Děti se vydaly až na dalekou Sibiř zachránit království lesa a medvědího krále. Inspirovali jsme se knihou ruských pohádek a legend Medvědí král od Jana Suchla.
    
Začátek října ( 3. 9. ) patřil již tradičně celostátní akci TÝDEN KNIHOVEN, tentokrát s mottem: Braňte knihu!
Celý týden mohli nově registrovaní dospělí čtenáři využít slevy ročního registračního poplatku a děti měly přihlášení úplně zdarma. Pro čtenáře a veřejnost jsme připravili burzu knih a další akce, o kterých se dočtete níže.
    
Narozeniny medvídka Pú
V září 1926 byla vydaná první kniha s příběhy medvídka Pú a jeho kamarádů ze Stokorcového lesa. Tomuto oblíbenému pohádkovému medvídkovi je tedy už 90 let a to si žádalo oslavit. S dětmi jsme se sešli v pondělní podvečer 3. října a společně s medvídkem Pú jsme si užili spoustu zábavy. Přečetli jsme si několik příhod ze Stokorcového lesa, zahráli si strefovanou, oblíbenou hru zvířátek, a ochutnali Púovu specialitu, medové klacíky. Na památku si děti vyrobily knižní záložky s jejich nejoblíbenějším zvířátkem a na závěr jsme shlédli pohádku o tom, jak Pú s kamarády hledali „púrátský poklad“.
V úterý
4. října do knihovny za příběhy Medvídka Pú zavítaly děti z 1. a 2. třídy ZŠ Zbečník.
Do Stokorcového lesa za zvířecími kamarády
medvídka Pú jsme se vydali i s dětmi z mateřské školy v Hronově modré třídy (20.10.) a  malými školáky ze ZŠ Hronov 1.A (21.11.) a 2.B ( 25.10.)
            
V úterý 4. října v podvečerních hodinách jsme v naší knihovně přivítali diplomovanou homeopatku paní Kateřinu Hofmanovou z Náchoda s přednáškou „Ájurvéda žití v harmonii a zdraví“. Paní Hofmanová se ájurvédou a homeopatií zabývá již více než 20 let a přišla nám, laické veřejnosti, přiblížit základy a filosofii tohoto medicínského systému.
     
Ve středu 5. října se děti ze 4. a 5. třídy ZŠ Zbečník seznámily s detektivní literaturou pro děti a mládež při besedě s názvem Detektivní dobrodružství. Prohlédly si nejen knihy, ale hlavně si vyzkoušely roli detektivů na vlastní kůži. Během připravené hry se seznámily s různými kriminalistickými postupy a metodami a samy se pokusily vyřešit zločin a odhalit pachatele.
    
Bookfolding vyrábění ze starých knih
V rámci záchrany starých vyřazených knih před sběrnou papíru, jsme se pustili
ve čtvrtek 6. října navečer  do vyrábění originálních knižních dekorací. Všichni zúčastnění si domů na památku odnesly originální kousek. Ve vyrábění budeme pokračovat každý první čtvrtek v měsíci.
     
Laboratoř šíleného vědce (10. října)
Tentokrát jsme v rámci Planety K proměnili knihovnu v pokusnou laboratoř. Nechali jsme se inspirovat řadou krásných naučných knih pro děti a vyzkoušeli si hned několik zajímavých chemických a fyzikálních experimentů pěnovou sopku, provázkový telefon, kouzelné balónky, neviditelný inkoust a další.
    
V úterý 11. října jsme přivítali v naší knihovně dobře známou manželskou cestovatelskou dvojici Lenku a Václava Špillarovi, tentokrát s besedou na téma „Madeira ostrov věčného jara“. Vyprávění o cestě na tento krásný kus pevniny v Atlantském oceánu bylo doprovázeno promítáním fotografií a prokládáno vtipnými historkami z převážně pěšího putování napříč ostrovem. MADEIRA bývá nazývána stále zeleným ostrovem, ostrovem věčného či stálého jara nebo také květináčem Atlantiku. Přestože leží jen pár hodin letu od nás, příroda ostrova v mnohém připomíná vzdálené Havajské ostrovy.
    Ve středu 12. října přišli do knihovny třeťáci ze Zbečníku. Deštivé dopoledne jsme si zpestřili povídáním o známém spisovateli a ilustrátorovi Ondřeji Sekorovi. Povídali jsme si o jeho životě a o tom, jak se dostal k novinařině a psaní knih pro děti a jak vlastně vznikla jeho nejznámější pohádková postavička Ferda Mravenec. S Ferdou jsme se vydali do mraveniště a přiblížili si život mravenců, jak vypadají, jak přichází na svět, jak žijí… Na vyprávění o Ondřeji Sekorovi a hrdinech jeho knížek pro děti přišla i třída 2.A ze ZŠ Hronov 16. listopadu dopoledne.

     K naší radosti do knihovny chodí i předškoláčci, tentokrát jsme přivítali dvě třídy

v
pondělí 17.10. zelenou třídu z MŠ Hronov a v úterý 18.10. třídu z MŠ Zbečník. Pohádkový program si pro děti přichystal Večerníček. Nejprve se dětem představil, aby zjistily, s kým mají tu čest, a také je seznámil s knihovnou, aby věděly, kam vůbec přišly. Po krátkém úvodu Večerníček vzal děti na výpravu do svého světa, pomohl jim vyrobit papírové čepice, seznámil je s krásnými knihami, ve kterých jsou zapsány jeho pohádky, a protože byly děti hodné, za odměnu jim pustil první večerníčkovskou pohádku O televizním stašidélku.
Na večerníčky přišli i předškoláci z MŠ Hronov
červená a bílá třída (31.10. a 1. 11.)
     PLANETA K Na stopě zločinu (24. října)
Svět dětských knih je plný úžasných dobrodružství. Spousta z nich děti zavede i do světa záhad, loupeží a zločinů a napínavé práce malých detektivů. V rámci Planety K si děti mohly vyzkoušet některé z kriminalistických metod a samy vyřešit zapeklitý případ komisaře Vrťapky.
     
Ve čtvrtek 27. října jsme přivítali již podruhé   Mgr. Hasana Zahiroviće, Ph.D. pedagoga Slezské univerzity v Opavě a významného čapkologa, tentokrát s přednáškou „Hronov a Čapkova rodina". Přednášející mistrně rozplétal nitky životních příběhů rodiny Čapků vedoucí Hronovem a jeho okolím.
     
Vyrábění svíček ze starých knih ( 3. 11.)
První čtvrtek v listopadu jsme se v knihovně opět pustili do vyrábění z vyřazených knih. Tentokrát jsme si vyrobili originální svíčky, které si jistě najdou místo v adventní výzdobě.
     Halloweenské strašidlení ( 4. 11.)
 Tajemná, napínavá, lehce strašidelná… Tak by se dala popsat atmosféra, která panovala páteční večer v knihovně a Dominu. Pro děti byl přichystán bohatý program s halloweenskou tematikou. V knihovně jsme si pověděli něco o tradicích a historii Halloweenu, seznámili se s bájnými stvořeními a přečetli si strašidelné pohádky a příběhy. V Dominu si děti vyrobily krásné výrobky na památku a zahrály několik zábavných her. Pro odvážné byla nakonec připravena stezka odvahy, kterou si přichystaly dobrovolnice z 8. třídy ZŠ Hronov.
      
Příběhy z kostek (Planeta K)
 V pondělí 8. listopadu jsme si s dětmi vyzkoušeli jednu krásnou kostkovou hru
Story cubes. Hra je nejen zábavná, ale také rozvíjí slovní zásobu, fantazii a vypravěčské dovednosti. Vyzkoušeli jsme si různé varianty, jak se s kostkami dá pracovat, vymysleli několik příběhů a nakonec si zkusili vyrobit kostky podle vlastní fantazie.
      
Ve středu 16. listopadu se v naší knihovně konal literárně-hudební večer s názvem „Vřeteno osudu aneb Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena".
O životě a díle
K. J. Erbena nám přišel vyprávět spisovatel, novinář, scénárista, textař, publicista, dramatik a příležitostný herec Otomar Dvořák.
Zaměřil se především na Erbenovu nejslavnější sbírku balad Kytici, na záhady a tajemno s ní spjaté, přiblížil Erbenův soukromý život a objasnil nám vztah K. J. Erbena a Boženy Němcové. Z knihy Vřeteno osudu nám pak přečetl několik ukázek.
O hudební doprovod se opět postaral spisovatel, nakladatel a hudebník
Josef Pepson Snětivý.
LICHOŽROUTI (Planeta K) 21.11.
  Při další společné výpravě jsme s dětmi zavítali do kouzelného světa Pavla Šruta a Galiny Miklínové, do světa zlodějů ponožek. Jelikož lichožrouti řádí ve většině rodin, děti si sebou přinesly dostatečnou zásobu lichých ponožek a mohly se tak pustit do vyrábění vlastních originálních lichožroutů.
    
V úterý 29. listopadu přijela do naší knihovny Dr. Eva Koudelková představit novou knihu sebraných povídek Aloise Jiráska s názvem Na hranicích.
Paní Koudelková jako autorka tohoto souboru povídek, z nichž některé byly vydány pouze časopisecky, se vyznala z lásky k Jiráskovým textům. Většina z nich je zasazena do bezprostředního okolí Hronova a Čermné. Přečetla několik ukázek z povídek, u kterých díky skvělému vypravěčskému nadání Jiráska a poutavé četbě paní Koudelkové jsme se mohli vrátit v čase do míst, která Jirásek tak miloval.
   
Vánoční vyrábění ze starých knih (1.12.)
Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu a také u nás v knihovně se na ně chystáme. Tentokrát jsme si ze starých knih vyrobili vánoční dekorace v podobě stromečků a andělíčků.
    
V úterý 6. prosince večer jsme v naší knihovně přivítali badatele, záhadologa a spisovatele Milana Zachu Kučeru (autora bestselleru Největší tajemství Třetí říše) s úplně novou, na našich posluchačích „testovací“ přednáškou „Záhady východního Pruska".
Opět jsme se přesvědčili, že válečné záhady táhnou. Náš host zde vystupoval již počtvrté za poslední 3 roky a stále se těší velkému zájmu veřejnosti.
     
Etiketa s Hurvínkem
Hronovští žáci ze 4.A (12.12.) a 4.B (7.12.) zavítali do knihovny na program o slušném chování, kterým je provázeli Hurvínek s Máničkou. Žáci se zamysleli nad tím, proč je důležité se k sobě pěkně a slušně chovat. Kde a při jakých příležitostech platí nějaká pravidla, etiketa, bonton. Seznámili se s knihami na toto téma a poslechli několik ukázek z Hurvínkovy abecedy slušného chování.
    Na
pátek 16. prosince jsme pozvali knihovníky z partnerské knihovny v Kudowě Zdrój na tradiční předvánoční posezení. Letos jsme si připomněli dvacetileté výročí spolupráce, které vygradovalo v roce 2009, kdy se nám podařilo získat pro obě knihovny dotační titul z Evropské unie na rekonstrukce knihoven. Polští kolegové nám v upomínku přivezli fotoknihu, která zachycuje fragmenty naší dlouholeté úspěšné spolupráce. Před slavnostním obědem jsme navštívili Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí, kde jsme si měli možnost prohlédnout výstavu „Budiž světlo“.
    
Vánoční besídka v knihovně (19.12.)
   Poslední pondělí před Vánoci proběhlo ve slavnostním duchu. Díky dětem, které celý měsíc ve volných chvílích pomáhaly vyrábět vánoční výzdobu, a díky rodičům, kteří donesli ochutnat domácí cukroví, zavládla v knihovně ta správná vánoční atmosféra a my si mohli užít konec letošního pohádkového roku.
Od března totiž probíhala velká knižní soutěž Lovci perel. V knihovně byla schována spousta knih se symbolem perličky, tzv. perlorodek. Pokud si děti takovou knihu našly, dostaly k ní domů vytištěné otázky. Když knihu řádně přečetly a přinesly správné odpovědi, ulovily jednu perličku. A že se lov velmi dařil a perličky přibývaly jedna radost! Do soutěže se zapojilo 54 dětí a celkem se od března do listopadu ulovilo krásných 448 perel! Mezi nejlepší lovce patřila Terezka Endlérová (50 perel) a Lucka Trunečková (34 perel), ale i ostatní děti se velmi snažily, a proto jsme jich chtěli odměnit co největší počet. Na prvních 15 lovců čekal vánoční dárek pod stromečkem a všichni ostatní si mohli smlsnout na velkém dortu.

Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách
www.knihovnahronov.cz a na www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zpracoval:  Marek Dvorský, vedoucí odboru knihovna


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky