2013 - mestska knihovna egona hostovskeho

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2013

Výroční zprávy

Výroční zpráva městské knihovny za rok 2013


Sídlo:
Městská knihovna Egona Hostovského, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov
telefon: +420 491 483 480

e-mail: info@knihovnahronov.cz
Webové stránky: www.knihovnahronov.cz

Facebook:  www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zaměstnanci:
Vedoucí knihovny Marek Dvorský (e-mail: dvorsky@knihovnahronov.cz )
Oddělení pro dospělé čtenáře Jana Polejová (e-mail: polejova@knihovnahronov.cz)
Oddělení pro děti a mládež -  Hana Nejedlá
 (e-mail:  nejedla@knihovnahronov.cz )
Balička knih, pomocné práce, úklid knihovny: Ludmila Smolová (e-mail:  smolova@knihovnahronov.cz )

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Úterý       8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Čtvrtek   8,30 - 11,00   12,30 - 17,30
Sobota     8,30 - 11,00   .....................
Červenec - srpen: v sobotu zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí, úterý, čtvrtek:       12,30 - 17,00
V době letních prázdnin: úterý, čtvrtek: 12,30 - 16,00
Poslání a činnost knihovny:

Knihovna Egona Hostovského je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona
č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby:
Jsou to zejména:
- půjčování informačních pramenů
absenční a prezenční
- půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou
- informační služby (bibliografické, faktografické)
- reprografické služby
- rezervování požadovaných dokumentů
- informace z počítačových databází a informačních sítí vč. přístupu do sítě   internetu
- informace z oblasti státní správy

Základní výpůjční služby poskytujeme bezplatně.
Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, reprografické a jiné kopírovací služby, meziknihovní služby a další specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ (knihovní řád) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.Přehled vykazovaných statistických ukazatelů:

801
registrovaných čtenářů (z toho 252 dětských čtenářů) si v obou odděleních knihovny vypůjčilo 35 425 svazků beletrie a odborné literatury, z toho 4421 periodik. Navštívilo nás 12 321 návštěvníků, z toho 10 021 tvořili sami čtenáři, 943 osob se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, 1334 uživatelů využilo on-line služeb a 451 knihovnu k četbě denního tisku, k získání bibliografických a faktografických informací a studiu informatik půjčovaných pouze prezenčně. Připojení do sítě internetu využilo celkem 1 357 osob, z toho 426 dětí.
Na webové stránky knihovny vstoupilo
3 387 zájemců,  v elektronickém katalogu on-line pátralo 3 607 čtenářů a uživatelská konta vykázala 313 návštěv. Do fondu knihovny přibylo 1 409 nových svazků, 9 knih bylo vyřazeno z důvodu ztráty, zničení či neaktuálnosti díla odborného charakteru.
Knihovní fond obsahoval v závěru roku
32 785 knihovních jednotek, k dispozici bylo 40 titulů periodik včetně celostátního a regionálního denního tisku.
Na nákup knih a časopisů knihovna vydala celkem
269 875,- Kč. 96 583,- Kč bylo vybráno na čtenářských poplatcích.

Akce městské knihovny:

Rok 2013 byl ve znamení mikroprojektu „Setkání nejen s literaturou“ CZ.3.22/3.3.02/12.03516 Euroregionu Glacensis. Tím pokračovala úspěšná dlouholetá spolupráce s knihovnou v Kudowě Zdróji.
V rámci mikroprojektu se uskutečnily tyto akce:
Česko-polské pohádkové setkání ANDERSENIADA 25.března 2013
Třída 4.B ZŠ sehrála v Kudowě pohádky Hanse Christiana Andersena: O princezně na hrášku, Ošklivé káčátko a Křesadlo. Polské děti předvedly pohádky O Malence, Sněhovou královnu a taktéž Křesadlo. Každá pohádka trvala pouze několik minut, děti si samy připravovaly rekvizity.
Noc s Andersenem z 5. na 6. dubna 2013 v Hronově.
Letošní téma: Za vlaky a vláčky aneb Jak to chodí na železnici. Hosty pátečního slavnostního večera byli pánové Věroslav Kopp - výpravčí a jeho  kolega Petr David. Součástí andersenovské noci bylo skypování s polskými kolegy a dětmi nocujícími v kudowské knihovně.  Zúčastnilo se 16 dětí, 5 dobrovolníků a 3 dospělí
Oslava ke Dni Země Kudowa Zdrój 25. dubna 2013
První část se odehrávala ve správní budově Národního parku Stolové hory. Tam proběhlo podle plánu polsko-české setkání ke Dni Země. Přednášející seznámila účastníky s tím, že zdejší krajina má dobře zachovalé původní smíšené lesy, rozsáhlá rašeliniště a bohatou luční květenu. Děti při této příležitosti nafotily v této chráněné lokalitě jarní přírodu.
Den Země 30. dubna 2013
Den Země tentokrát na české straně. Lektorkou nám byla paní Milena Ekrtová. Přírodovědná vycházka byla zaměřená na poznávání a focení jarní květeny
Den Země 8. května 2013
Kolegové z polské knihovny v Kudowě Zdróji pro žáky jejich školy a pro nás připravili společnou procházku Adršpašskými skalami. Cestou mezi skalními útvary nás provázel polský průvodce a vyprávěl nám příběhy s nimi spojené.Během celého výletu měly české i polské děti za úkol fotografovat jarní přírodu.
Den Země Kudowa Zdrój 22. května 2013
Tentokráte se jednalo o fotografickou dílnu v knihovně v Kudowě Zdróji.
Děti, které se účastnily předchozích akcí Den Země, měly tentokrát za úkol svoje fotografie upravovat v programu na úpravu fotek, přidat k tomu graficky svůj podpis a pak vytisknout ve formátu A4. Náročná práce dětem zabrala bezmála 3 hodiny.
Beseda s PhDr. Evou Koudelkovou 29. května 2013
Vyprávění na téma „Kladské pomezí v pověstech“ bylo doplněné fotoprojekcí. Děti měli za úkol nakreslit  erby svých  měst a poté vymyslet vlastní pověst.
Den dětí 2013 Beseda se spisovatelem Kazimierzem Szymeczko
V Polsku byl letošní rok vyhlášen Rok Juliana Tuwima (1894-1953),  knihovnice Violetta přiblížila dětem jeho dětství a záliby. Poté žáci z obou stran hranice  přednesli oblíbenou Tuwimovu báseň „Lokomotiva“ v polském originálu a českém překladu. Kazimierz Szymeczko, autor knih pro děti a mládež si s dětmi otevřeně povídal o své spisovatelské dráze a odpovídal na celou řadu dotazů.
Ve středu 26. června proběhla ve výstavní síni „Cyganeria“ v Kudowě Zdrój konference, která udělala tečku za polskou částí mikroprojektu „ Setkání nejen s literaturou“ „Potyczki nie tylko z literaturą“. V první části konference bylo ohlédnutí za jednou z nosných částí projektu Dnem Země. Poté následovala vernisáž výstavy fotek, které děti vlastnoručně nafotily při projektových Dnech Země (25.4., 30.4. a 8.5.) a pak následně upravily k tisku při fotografické dílně (22.5.).
Společné čtení Rákosníček a hvězdy 16. října 2013
V hronovské knihovně se ten den mluvilo hlavně o pohádkovém hrdinovi z legendárního večerníčku - o Rákosníčkovi. Školáci dostávali během besedy rozličné otázky a začetli se do oblíbené knížky pro děti Rákosníček a hvězdy. - v polském překladu Wodnik Szuwarek i gwiazdy. Na závěr si děti Rákosníčka na čtvrtku buď nakreslily, nebo s pomocí ruličky zeleného papíru originálně zpodobnily.
Akcí mikroprojektu
„Setkání nejen s literaturou“ se zúčastnilo 151 dětí z české strany a zhruba stejný počet dětí z Polska.
Celý
říjen a listopad byla v dětském oddělení ke shlédnutí výstava fotografií pořízených českými a polskými dětmi při akcích ke Dni Země v rámci mikroprojektu „Setkání nejen s literaturou“.
Součástí mikroprojektu bylo také vybudování česko-polského koutku s dvěma počítači připojenými k internetu a multifunkčním zařízením. Zde si mohou návštěvníci z České republiky i Polska hledat, tisknout a skenovat informace o regionu kladského pomezí, nahlížet do on-line katalogů naší knihovny i knihovny v Kudowě Zdrój. Aby vše bylo ucelené a pohromadě, přibyl do koutku i regál, kde jsou knihy v polském jazyce a knihy od polských autorů v češtině.

Knihovna však nežila pouze mikroprojektem, zde připomínáme
další akce, které se uskutečnili v roce 2013.

8. února přijeli prvňáčkové z Machova získat 2. čtenářský klíč
děti měly sestavovat slova z písmen, aby potvrdily své čtenářské schopnosti.
Ve čtvrtek 14. února
jsme v naší knihovně přivítali pana ing. Rostislava Staňka s cestopisným vyprávěním o nejmladším státu světa
o Jižním Súdánu doplněného promítáním fotografií, o životě místních obyvatel. Ve dnech 15. 2. a 19. 2. jsme se s šestou, osmou a devátou třídou věnovali slavným hronovským osobnostem, připomněli si dětství Aloise Jiráska, sourozenců Čapkových a zamysleli se nad jejich životními osudy.
Veřejné čtení v rámci celostátního Týdne čtení 2013, letos v Domově odpočinku Justynka. Na programu byla četba Hronovských pověstí od Petra Čuhaniče.
V úterý 12. března společně nahlas četli z Hronovských pověstí Petra Čuhaniče žáci
3. a 4. ročníku ZŠ v Hronově. 14. března jsme pozvali PaedDr. Mgr. Josefa Lukáška s besedou na téma : Jak to bylo s Mikulášem z Potštejna, historie, legenda, pověst či pohádka? Vyprávění nejen o loupeživém rytíři Mikuláši z Potštejna, jehož poslušnost si nedokázal na delší čas vynutit ani sám Karel IV. Kurzy internetu
pro pokročilejší uživatele v březnu měly za cíl seznámit uživatele v celkem čtyřech dvouhodinových lekcích s nastavením emailové schránky, využitím komunikátorů Skype, ICQ, Facebook apod., vyhledáváním informací přes Seznam.cz, Google.cz, Wikipedia.org, nakupování přes internet včetně slevových portálů.
Ve čtvrtek
18. dubna se konala přednáška na téma : Ušní a tělové svíce. Lektorkou byla paní Ivana Čermáková léčitelka a absolventka Systému přírodního léčení a vzdělávání, která vysvětlila, jak léčení pomocí těchto svící probíhá a na jaká místa těla je lze přikládat. Závěrem byla možnost vyzkoušet si na vlastním těle působení a účinky tělových a ušních svící.
V
dubnu a v květnu probíhaly kurzy internetu pro mírně pokročilé uživatele.
V pátek 3. května jsme spolu se 7. třídou ZŠ Machov pátrali po stopách hronovských rodáků, jež se zapsali do dějin české kultury a literatury zlatým písmem… V pátek 14. června nás navštívili žáci a žákyně 2. a 4. ročníku ZŠ Velký Dřevíč. Během celého školního roku se jejich škola zapojila do Projektu “Cesta kolem světa“. Povídání o dětech z různých částí světa, mluvících jinak než my, a třeba mají i jinou barvu pleti.
Slavnostního aktu
pasování na nové čtenáře 1. tříd ZŠ z Hronova, Zbečníka a Velkého Dřevíče ve čtvrtek 20. června se zúčastnilo na 50 prvňáčků. Středověký písař zapůjčil budoucím čtenářům psací brk, aby svým podpisem zpečetili, že s knihami budou dobře zacházet.
V Týdnu knihoven (30.9. 6.10.) jehož mottem bylo tentokrát „ S námi vždy all inclusive“. V pondělí 30. září se děti začetly do příhod knižního hrdiny -  malého Mikuláše autora René Goscinnyho (1926-1977), který se už v 60. letech minulého století se stal ve Francii jedním ze symbolů dětské literatury.
Ve
čtvrtek 3. října nás navštívila paní Jana Kittová s povídáním na téma "Skauting pro život (skaut = parta a příležitost)". Vedoucí hronovského oddílu Grošáci nás seznámila s historií a současností skautingu a se skautskou symbolikou, přiblížila nám skautské zákony a sliby. V pátek 4. října proběhl kurz internetu pro středně pokročilé uživatele na téma  „Nakupujeme po síti“. Účastníci kurzu se seznámili s různými možnostmi nakupování, vyhledávání zboží a srovnání cen u vybraného zboží a vyzkoušeli si i modelové nákupy. Závěr byl věnován slevovým portálům a internetovému bankovnictví.Ve čtvrtek 10. října na autorské čtení spisovatel, ilustrátor a rybář - Jan Opatřil -s sebou přivezl tři vydané knihy pro děti: Dobrodružství kapříka Metlíka 1, 2 a Kapřík Metlík ve sportovním rybníku. Žáci ze 3. třídy ZŠ se seznámili postupně s hlavními hrdiny: kapříkem Metlíkem, Šupinkou a Břeťou a dalšími vodními živočichy a jejich příběhy. 24. října přijala pozvání do naší knihovny majitelka včelí farmy v Rokytníku paní Simona Adamcová. Vyprávěla o tom, jak svoji vizi postupně naplnila do současné podoby včelí farmy, kde obhospodařuje 300 včelstev a co takový chov či velkochov včel obnáší.
V pátek 8. listopadu vedla knihovnice paní Alice Hrbková z Knihovny města Hradce Králové lekci z anatomie knih se žáci pátých tříd. Při praktické zkoušce (pitvě), pomocí pinzety a chirurgických rekvizit poznávali jednotlivé části knihy. Ve čtvrtek 28. listopadu se s námi přišla podělit Lenka Kudrová o zážitky z dvouročního pobytu ve městě Surabaya na ostrově Jáva. Besedu s názvem Indonésie země mnoha tváří doplnila projekcí vlastních fotografií.
Den pro dětskou knihu 2013 - sobota 30. listopadu
Paní Kateřina Smutná nám stejně jako před rokem předváděla „kouzlení z drátků“,  přinesla s sebou hotové originální ozdoby, a předvedla nám, jak do toho… Čtenářky si mohly vyrobit drobné vánoční dekorace ze železného drátu a skleněných korálků.
Při
prosincovém setkání si děti 1., 2. a 3. tříd ZŠ a MŠ v Hronově mohly prohlédnout v půjčovně pro mládež vystřihovaný betlém Marie Fischerové-Kvěchové (1892-1984). Společná beseda se nesla v duchu pohádek, koled a vánočních písní.
Poslední akcí roku 2013 bylo tradiční předvánoční setkání s polskými knihovníky, které  se uskutečnilo tentokrát v prostorách knihovny v Kudowě Zdrój 18. prosince. Polští knihovníci pro nás připravili občerstvení dle místních tradic.

Do tohoto výčtu činností a akcí knihovny nejsou zahrnuty návštěvy dětí mateřských škol a školních družin, lekce knihovnické gramotnosti a další návštěvy žáků a studentů dle dohody s pedagogy příslušných vzdělávacích zařízení z Hronova a okolí.
Každý měsíc jsou v obou odděleních připravovány výstavky k výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností.
O všech akcích knihovny jste pravidelně informováni na stránkách Hronovských listů a na našich webových stránkách www.knihovnahronov.cz a na www.facebook.com/mestska.knihovna.hronov

Zpracoval:

 Marek Dvorský, vedoucí odboru knihovna

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky